Звіт директора за 2015-2016

Звіт

директора Гірницького професійно-технічного училища м. Гірник

про виконану роботу за 2015-2016 навчальний рік

Педагогічний колектив професійно-технічного училища в 2015-2016 навчальному році працював над вирішенням основних завдань:

Формування стабільного творчого колективу співробітників, що забезпечує сучасний рівень навчально-виробничого процесу на основі втілення ведучих виробничих і інноваційних технологій навчання;
Забезпечення ефективного використання трудового та творчого потенціалу особистості учня;
Виконання плану державного замовлення;
Підвищення професіональної компетентності та конкурентоспроможності, соціальної і професіональної мобільності, соціальної захищеності на ринку праці випускників, їх працевлаштування та реалізація в життя обласної програми зайнятості населення;
Збереження матеріально-технічної бази;
Підвищення кваліфікації педагогічного складу;
Впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних технологій в навчальний процес.
Цій меті була підпорядкована робота педагогічної ради, методичних комісій, учнівського самоврядування.

План держзамовлення виконаний на 70 %. Навчання здійснюється відповідно навчальних планів і програм згідно державного стандарту. Навчальні плани і програми виконані на 100%, як по теоретичному так і по виробничому навчанню та виробничій практиці.

Контингент училища на кінець навчального року складає 74 учня і нараховує 9 навчальних груп. Успішність по училищу складає 100%. Якість знань по теоретичному навчанню складає 59%, з виробничого навчання – 69%.

За 2015-2016 навчальний рік кращих успіхів в навчанні і вихованні учнів досягли викладачі – Довгоброд Л. В., Богодарова О. С., Шемчук Л. А., Жаболенко С. В.; майстер в/н Сосновик Л. С.

Згідно з річним планом роботи закладу у листопаді-грудні 2015 році був здійснений предметно-узагальнюючий контроль стану викладання предметів «Агротехнологія», «Сільськогосподарські машини» і проведення позакласної роботи з даних предметів.

В училищі створені і працювали державні кваліфікаційні комісії з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії “С», «Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»..

На розгляд Державної кваліфікаційної комісії виносили питання: підсумкової атестації учнів та допуск до атестації, результати виконання кваліфікаційних пробних робіт, оцінки, зміст, виробничі характеристики.

Головами державних кваліфікаційних комісій призначені представники базових підприємств відповідного профілю, які мають вищу освіту та відповідну робітничу кваліфікацію.

Рішенням педагогічної ради до державної кваліфікаційної атестації допущено 59 учнів.

За результатами ДКА учні показали такі результати – якість знань 74 %.

Матеріально-технічна база:

поповнилась КМЗ навчально-методичними посібниками; оновлені наочні матеріали, тестові та контрольні завдання.
Навчально – виробничий процес :

Підвищення ефективності та якості навчання здійснювалося за рахунок проведення додаткових занять та консультацій з учнями. Здійснено моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень за семестрами, роками, результатами ДКА, КА (ПА);
Проведено поглиблення міжпредметних зв’язків внаслідок використання сучасних засобів навчання;
Розроблені відповідно до вимог навчальні плани і програми з професій з внесеними змінами.
Співробітництво з роботодавцем:

вивчалися потреби роботодавців, для гнучкого реагування на них при внесенні змін до робочих навчальних планів і програм;
створена та постійно поповнюється база даних про працевлаштування та подальшому трудову діяльність випускників училища
Методична робота

Методична робота в ПТУ організована згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвитку творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності; здійснювалася відповідно до річного плану роботи педагогічного колективу, спрямована на підвищення рівня професійного саморозвитку та творчого потенціалу викладачів, майстрів в/н, підпорядкована методичній проблемі: «Застосування активних форм і методів навчання та виховання учнів з метою підготовки конкурентоспроможного робітника».

За 2015-2016 навчальний рік було проведено 5 засідань педагогічної ради, на них розглядалося ряд питань, що стосуються діяльності методичної роботи колективу, зокрема:

Підсумки роботи педколективу за 2014-2015 н. р. (серпень);
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання (жовтень);
Підсумки роботи училища за І семестр 2015-2016 н. р. (січень);
Творчий звіт педагогічних працівників, що атестуються (березень);
Звіт про роботу методичних комісій. (травень).
Щомісячно проводились інструктивно-методичні наради, що були присвячені в тому числі й таким питанням:

Нормативні документи щодо організації навчально-виробничого процесу, єдині вимоги до їх оформлення;
Загальні вимоги до оформлення методичних розробок, публікацій (рекомендації НМЦ ПТО);
Сучасний урок в системі профтехосвіти та його методичне забезпечення;
Про порядок атестації в 2015-2016 навчальному році;
Національно-патріотичне виховання на уроках загально-освітніх та спеціальних предметів
Використання сучасних інтерактивних форм та методів навчання.
Протягом навчального року продовжували роботу методичні комісії :

З професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії «С», голова – Довгоброд Л. В.;
з загальноосвітніх та гуманітарних предметів голова – Богодарова О.С.
Засідання методичних комісій проводились регулярно згідно річного плану та графіку.

Наслідуючи загальноучилищну методичну проблему: «Застосування активних форм і методів навчання та виховання учнів з метою підготовки конкурентоспроможного робітника», методкомісія працювала над власною:

Застосування активних форм і методів виховання учнів з метою формування всебічно розвиненої особистості»;
Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес;
Вивчення та впровадження активних методів навчання з метою підготовки конкурентоспроможності робітника.
У травні 2016 року уже традиційно відбулася щорічна виставка методичних надбань педагогічних працівників «Творчий калейдоскоп». Для реалізації методичної проблеми та пошуку нових підходів до покращення якості навчання проводились традиційні відкриті уроки та позаурочні заходи загальною кількістю 66.

Важливим напрямком у роботі навчального закладу є внутріучилищний контроль. Протягом навчального року адміністрацією були відвідані уроки та позаурочні заходи.

Атестація педагогічних працівників – система заходів, що спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Результати чергової атестації 2015-2016 навчального року були такими:

Викладачу загально-технічних предметів Закревському В.М. підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»
Викладачу математики Закревській І.С. підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»
Викладачу іноземної мови Жаболенко С.В. встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»
Викладачу інформатики Долгушиній І.Б. встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»
Викладачу спецдисциплін Крижановському Д.М. встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»
Майстру в/н Ворончуку В.І. підтвердити ставку заробітної платні 9 тарифного розряду
Майстру в/н Сосновик Л.С. встановити ставку заробітної платні 11 тарифного розряду
Викладачу спецдисциплін Новицькому Д.М. підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»
Викладачу спецдисциплін Мельник А.І. встановити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»
Майстру в/н Етенко Є.В. підтвердити ставку заробітної платні 9 тарифного розряду
Майстру в/н Етенко О.Є. підтвердити ставку заробітної платні 9 тарифного розряду
Майстру в/н Кримському А.В. підтвердити ставку заробітної платні 9 тарифного розряду
Майстру в/н Кримському М.В. підтвердити ставку заробітної платні 9 тарифного розряду
Майстру в/н Васюк М.М. підтвердити ставку заробітної платні 9 тарифного розряду
Викладачу спецдисциплін Довгоброд Л.В. підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії
У 2015 році було проведено конкурси професійної майстерності серед учнів гр. № 73

Ключовими завданнями на наступний навчальний рік є:

якісне та регулярне наповнення веб-сайту навчального закладу;
проведення предметних тижнів та відкритих уроків;
організація конкурсів профмайстерності;
продуктивна робота педагогічного колективу над індивідуальними планами самоосвіти.

Стан виховної та позаурочної роботи

Протягом 2015-2016 року колектив ПТУ працював над побудовою та вдосконаленням ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді. Це дає змогу розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо – естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою. А тому виховна робота з учнями здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес.

Документи, якими керувалися у виховному процесі : закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охоро­ну дитинства», «Національна стратегія розвиту освіти в Україні на період до 2021 року», схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013; «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10. 2011 року, інші нормативно-правові акти.

Протягом року колектив училища працював над досягненням поставленої мети виховання – формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Реалізовувалися поставлені завдання:

– створювалися умови для набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, саморозвитку та самовдосконалення особистості, формування її моральної,художньо-естетичної, правової, екологічної, фізичної, професійної культури;
– забезпечувався індивідуально-особистісний підхід до задоволення освітньо-культурних потреб кожного учня;

– забезпечувався розвиток індивідуальних здібностей учнів, умов самореалізації, підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів;

– створювалися умови для формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

– оптимально поєднувалися різні форми організації виховної роботи: індиві-дуальної, групової, масової;

– співпрацювали з батьківською громадськістю, державними установами та громадськими організаціями, правоохоронними органами та установами системи охорони здоров’я.

– підтримували роботу учнівського самоврядування.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася через систему цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров’я, праці, культури та мистецтва.

Робота проводилася з урахуванням вікових, індивідуальних та психологічних особливостей за основними напрямами виховного процесу, а саме: громадянське та національно-патріотичне; превентивне та правове, морально-етичне та художньо-естетичне, родинне, фізичне, трудове, економічне, екологічне та санітарно – гігієнічне виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та громадськістю, соціалізація особистості і сприяння її творчому розвитку . У виховному процесі реалізовувалися ідеї демократизації, гуманізації та принципи педагогіки співробітництва з урахуванням інтересів учнів, їх нахилів та здібностей.

Виховна та позаурочна робота здійснюється згідно перспективного плану роботи на рік, поточного – на місяць, планів виховної роботи навчальних груп, гуртків, секцій, бібліотеки, спортивно-масової роботи училища, методичної комісії з виховної роботи.

Розклад позаурочної роботи (розміщений на стенді) відображав: розклад проведення інформування та годин в групах, спортивних секцій, інформацію учнівської Ради про ключові справи на поточний місяць.

Робота була організована таким чином:

Пн. Робочі лінійки

Вт. Виховні години

Ср. Правова абетка, інструктажі з ОП та ОБЖД

Інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій

Чт. Інформування в групах.

Пт. Генеральні прибирання в училищі та на території.

У групах реалізацію виховних завдань здійснювали майстри в/н та класні керівники. У кожній групі велися журнали обліку виховної та позаурочної роботи.

У навчальних групах щотижня проводилися оглядові чи тематичні інформування та виховні години, тематика яких визначається у відповідності до загальноучилищного плану та особливостей групи. У своїй роботі педагогічні працівники училища використовують різні форми організації виховного процесу, як традиційні так і нетрадиційні: бесіди, лекції, диспути, обговорення, вікторини, конкурси, брейн-ринги, інтелектуальні ігри, змагання, уроки мужності та громадянськості, рольові ігри, тестування, тренінги, літературно-музичні композиції, тематичні вечори, свята, презентації, конкурси-презентації та презентації-захисти, дослідження, творчі проекти, благодійні акції, волонтерські справи, зустрічі з воїнами АТО.

Згідно з річним планом було проведено:

Заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка;
до річниці визволення Донбасу у Великій вітчизняній війні;

Дня партизанської слави; Дня міста; Дня Перемоги;

Акція “ 16 днів проти насильства”;
Тиждень права, місяць правоосвітньої та правовиховної роботи;
Тиждень « За здоровий спосіб життя»;
Тиждень безпеки дорожнього руху;
Місячник «За чисте довкілля»;
Місячник з охорони праці.
Проблеми виховання обговорювалися на педрадах, засіданнях методичної комісії, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях ради з профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів, нарадах при директорові.

На педрадах розглядалися такі питання: «Підсумки виховної та позаурочної роботи в училищі», «Стан правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальному закладі», «Адаптація учнів нового набору. Завдання колективу училища по збереженню контингенту», «Організація та завдання колективу училища по проведенню профорієнтаційної роботи», «Стан відвідування занять учнями та дотримання учнями Статуту училища»,, «Внутріучилищний контроль», «Створення безпечних умов для учнів та працівників у навчальному закладі».

Для удосконалення та підвищення теоретичного, науково-методичного рівня педагогічних працівників з питань виховної роботи, створення умов для втілення єдиних принципових підходів до виховання учнів, вивчення, узагальнення і використання перспективного педагогічного досвіду в училищі організована та планується робота методичної комісії з виховної роботи. Проблема над якою працює методична комісія: «Застосування активних форм і методів виховання учнів з метою формування всебічно розвиненої особистості». На засіданнях методичної комісії розглядалися питання: ознайомлення з новими нормативними документами з питань виховної роботи та їх вивчення; ознайомлення з методичними рекомендаціями, матеріалами семінарів, нарад; ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, педагогічними технологіями, формами та методами які використовуються у виховній роботі; технологія підготовки та проведення виховного заходу, вимоги до його проведення та письмового оформлення; методичні рекомендації з питань попередження правопорушень та насильства серед учнівської молоді, формування позитивного клімату в навчальному середовищі, методичні рекомендації до проведення тематичних місячників, декад, тижнів, днів; робота з батьками тощо.

Методична комісія надає методичну допомогу при опануванні педагогічними працівниками інноваційних виховних технологій, в підготовці виховних заходів. Згідно плану роботи методичної комісії проводяться та аналізуються відкриті виховні заходи. Так у 2014-2015 році проведено – 66 відкритих виховних та позаурочних заходи, серед яких відзначено високу якість і результативність таких:

1. Тематичний вечір «Калина – символ українського народу», (Богодарова О. С.);

2. Година спілкування «Гендерна рівність – запорука розвинутого суспільства», (Жаболенко С.В.);

3. Свято осені «Осіння фантазія» (Довгоброд Л. В.)

4. Презентація проекту «вічна пам’ять змореним голодом» (Богодарова О. С.);

5. Виховна година «Україна – вільна, самостійна» (Шафієва Н. В.)

6. Година спілкування «Толерантність врятує світ», (Богодарова О. С.).

7. Урок пам’яті « Афганістан болить в моїй душі», (Богодарова О. С.).

8. Презентація дослідницької роботи «Великі люди маленького міста», ( Долгушина І. Б.)

9. Година громадянськості «Тривожні дзвони Чорнобиля», (Довгоброд Л. В.)

10. Година спілкування «Добро починається з тебе», (Богодарова О. С.); (Довгоброд Л. В.)

11. Участь у всеукраїнських вебінарах викладачів Довгоброд Л.В., Богодарова О.С.

12. виховна година до Дня космонавтики «Україна – космічна держава» (Закревська І.С.)

Створена та постійно поповнюється тека розробок відкритих виховних заходів в друкованому та електронному видах з світлинами.

Виховна робота викладачів полягала у реалізації виховних завдань на уроках, під час проведення предметних тижнів та спрямована на підвищення якості професійної підготовки.

В рамках національно-патріотичного виховання в училищі проводяться виховні заходи:

– лекції, бесіди («Я – громадянин-патріот незалежної держави України», «Пам’яті вдячні нащадки», «Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, Прапор, Гімн», «Наша вітчизна –Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права та обов’язки», «Патріотизм – нагальна потреба України», «Моя земля – земля моїх предків», «Україно, матінко моя», «Символи України», «І синє небо, і жовте колосся», «Народні символи» тощо);

– семінари, «круглі столи», конференції («У пам’яті світ врятований», «Утверджувати ідеали культури миру – служити миру», «Люблю я свій народ – ціную його звичаї»);

– уроки пам’яті («Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної», «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься», «Наша вулиця носить ім’я героя війни», «Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів»);

– екскурсії;

– зустрічі з ветеранами війни, праці, воїнами АТО;

– акції з метою упорядкування меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;

– години спілкування («Я – громадянин і патріот держави», «Я – українець!», «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!»);

Заходи національно-патріотичної спрямованості Вахти пам’яті (мітинги, покладання квітів, вшанування ветеранів, урочисті вечори):

– до Дня пам’яті Крутів;

– до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

– до Дня захисника України;

– до Дня Чорнобильської трагедії;

– до Дня пам’яті жертв політичних репресій;

– до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

– до Дня партизанської слави;

– до Дня пам’яті жертв голодомору;

– до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС («Летять у Чорнобиль журавлі» – виховний захід до 28-річниці Чорнобильської трагедії).

– Конкурс на кращу листівку-привітання для ветеранів;

– Проект «Їх іменами названі вулиці»

– Засідання «круглого столу» з участю працівників юстиції «Я – громадянин України, Україна – мій рідний дім»

– Проведення конкурсу солдатської та патріотичної пісні

– Проведення конкурсу плакатів на патріотичну тематику

– Тематичні екскурсії, вечори, наукові конференції, цикли історичних читань з вивчення історії та культури України

– Проведення операції «Від серця до серця» по відвідуванню та привітанню ветеранів.

– Цикл заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови

– Проведення циклу бесід «Державна символіка України»

– Організація заходів з відзначення найбільших духовних свят українського народу (Різдво Христове, Великдень, Трійця)

-Відзначення найбільш визначних подій в новітній історії української держави:

-День соборності України (виховний захід «Ми – діти твої, Україно!»

-День Конституції України;

-День державного прапора України;

-День незалежності України;

-День свободи;

-День збройних сил України;

– співпраця з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, закладами культури, освіти щодо героїко-патріотичного виховання учнівської молоді, пропаганди кращих здобутків українського суспільства, виховання почуття гордості громадян за свою Батьківщину;

– зустрічі з воїнами АТО, надання їм моральної підтримки.

Отже, у процесі виховної роботи з патріотичного виховання учні глибше усвідомлюють свою причетність до минулого, теперішнього й майбутнього

Батьківщини, що дозволяє утверджувати у них почуття відповідальності за майбутнє своєї держави, власну долю.

Правоосвітня та правовиховна робота і превентивне виховання – важливий підрозділ у виховній роботі.

Протягом року проводилися:

– правові лекторії: для учнів, для педагогічних працівників, юридичний всеобуч для батьків;

– тематичні лінійки правоосвітньої тематики;

– правова абетка в групах, щосереди.

Проведено :

а) акцію «16 днів проти насильства»,

б) тиждень правових знань,

в) місячник правоосвітньої та правовиховної роботи.

Для кваліфікованого роз’яснення правових документів запрошувалися спеціалісти в цій галузі. В училищі ведеться журнал обліку лекцій, бесід, семінарів-тренінгів проведених фахівцями, волонтерами з якими співпрацює училище.

Протягом 2015-2016 н. оку училище н співпрацювало з

1) службою в справах дітей: проведення індивідуальної роботи з учнями та їх батьками, консультації педагогічним працівникам та батькам учнів;

2) міським центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді :

участь колективу училища у міських заходах;
зустрічі учнів з працівниками та забезпечення учнів інформаційними матеріалами;
консультації « Права та обов’язки сиріт»;
інтерактивні заняття «Як вберегти себе від насилля», «Що я маю знати про ВІЛ, СНІД?»;
спільна робота по залученню молоді до волонтерського руху.
В училищі проводилася робота щодо профілактики куріння, пияцтва, наркоманії, СНІДУ; збереження репродуктивного здоров’я молоді.

Педагогічний колектив вимагає дотримання учнями наказу про заборону куріння в навчальному закладі та на його території, заборону використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу .

Контроль за відвідуванням учнями занять проводився так : щоденно заповнювався журнал обліку пропусків занять; за кожною групою закріплений представник адміністрації; підсумки відвідування розглядалися на робочих лінійках, на нарадах при директорові, зборах групи, засіданнях Ради з профілактики правопорушень, учнівської Ради, батьківських зборах, педагогічних радах. Робота по зменшенню пропусків учнями занять без поважних причин буде актуальною в наступному навчальному році.

В училищі діє Рада з профілактики правопорушень серед учнів. Учнями за 2015-2016 навчальний рік не скоєно злочинів; 2 учнів, які стоять на обліку в КМСД.

Сформовано банк даних на учнів, що перебувають в особливих умовах:

– із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 7 учнів;

– учнів, батьки яких розлучені – 55 учнів ;

– з багатодітних сімей – 8 учнів ;

Організації позаурочної роботи сприяло учнівське самоврядування:

учнівська Рада (голова Стецьков Р., учень гр.73). Учнівська Рада має комісії: інформаційна та зв’язку з громадськістю; навчання та виробничої діяльності; дисципліни, порядку та правової культури; соціального захисту; культури та дозвілля; спорту та здорового способу життя.

На основі угоди про співпрацю учнівського самоврядування з педколективом вирішувалися питання навчальної, виховної, профорієнтаційної, фізкультурно-масової роботи, соціальної захищеності учнів, художньої самодіяльності, організації дозвілля, зв’язок з громадськістю, преміювання учнів та інше. Засідання Рад проводилося не менше 1 разу в місяць, де підводилися підсумки роботи за минулий місяць та планування на майбутній місяць.

Учні приймали участь в благодійних акціях, ремонтах, посадки дерев, квітів, кущів.

В училищі є бібліотека. Усю свою роботу бібліотека організовувала на основі річного плану, який є складовою частиною навчально-виховної роботи та помісячних планів.

Оформлені книжкові та інформаційні виставки: «В.О. Сухомлинський – видатний український педагог», «22 січня–День соборності України», до Дня пам’яті жертв голодоморів, до Дня пам’яті героїв Крут, «Відлуння афганських гір», «Право в житті людини», «Традиції українського народу», «Великий Кобзар» та інші; постійно діючі виставки: «Моя професія», «Про все цікаве на планеті читай в журналі та газеті!», «Новинки бібліотеки», «Шлях до здоров’я»; інформаційні стенди «Права дитини», «Торгівля людьми», «Правила здорового способу життя».

Важливою складовою виховної роботи є робота з батьками. Відповідно до плану роботи навчального закладу проводилися загальноучилищні батьківські збори, також – батьківські збори в групах, та основною формою роботи залишається – індивідуальна. Залучалися батьки до благоустрою кабінетів, позаурочних виховних заходів. Налагоджена співпраця з опікунами дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Профорієнтаційна робота проводилася згідно перспективного плану на рік, на місяць . Питання розглядалося на нарадах при директорові, інструктивно-методичних нарадах, педрадах. Педагогічні працівники для проведення роботи закріплені за школами. У профорієнтаційній роботі використовувалися, крім роздаткових матеріалів, електронні носії для показу в школах презентацій професій створених педпрацівниками та учнями.

Розповсюджувалися оголошення в ЗОШ та НЗОШ області електронною поштою, на інформаційних тумбах по зупинках громадського транспорту. Запрошувалися учні шкіл на конкурси-презентації професій.

У проведенні профорієнтаційної роботи допомогу надають учні училища та наші випускники. Діє веб-сайт ПТУ.

Директор ГПТУ В.М. Закревський

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

19 + = 23