Методична скарбничка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ГІРНИЦЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

Нестандартні форми та методи навчання на уроках «Агротехнології»

«РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ – ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО»

(методична розробка уроку)

Л. В. Довгоброд

Гірник 2015 рік

Автор: Довгоброд Любов Василівна, викладач спецдисциплін з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва»; «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»; «Водій автотранспортних засобів».

Гірницьке професійно-технічне училище, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії».

Методична розробка:Нестандартні форми та методи навчання на уроках «Агротехнології».

Тип методичої розробки уроку з теми «Ресурсосберігаючі технології в землеробстві – технології майбутнього», Гірник, 2015. – сторінок -…..

Анотація: Дана методична розробка уроку з предмету Агротехнологія за темою програми: Системи обробітку ґрунту, тема уроку: «Ресурсозберігаючі технології в землеробстві – технології майбутнього».

У методичній розробці надані методичні рекомендації по організації та проведенню уроку, та послідовний план уроку.

Дана методична розробка рекомендована для використання викладачами та майстрами в/н в навально – виробничому процесі ПТНЗ. Мета уроку полягає в тому, щоб допомогти учням самостійно відкрити нові знання і способи діяльності, виробляти навички пошуково-дослідницької роботи.

Рецензент: Чубар Д. М., викладач спеціальних дисциплін з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва»; «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»; «Водій автотранспортних засобів» Гірницького професійно-технічного училища, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії».

Відповідальний за випуск: Долініна Т.І., методист Навчального методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», «Відмінник освіти України».

Розглянуто і схвалено: Навчально-методичною радою Навчально-методичного центру професійно-техничної світи у Донецькій області

(протокол № ____ від _________2015 року)

Анотація

Представлена методична розробка призначена для проведення уроку з предмету агротехнологія за темою програми: « Системи обробітку ґрунту», тема уроку: «Ресурсозберігаючі технології в землеробстві – технології майбутнього» для учнів, що навчаються у ПТНЗ на базі загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти. Урок проводиться під час вивчення теми «Обробіток ґрунту».

Урок представляє собою імітацію конференції з елементами рольової гри.

Урок – конференція – це нестандартна форма навчання, яка сприяє формуванню знань, умінь та навичок учнів, закріпленню та вдосконаленню, поглибленню та систематизації їх знань.

У методичній розробці надані методичні рекомендації по організації та проведенню уроку, та послідовний план уроку.

Особливу увагу при розробці даного уроку звернено на тісну співпрацю викладача з учнями.

Безперечно, уроки такого типу неможливо використовувати систематично. Це обумовлено, насамперед, обмеженням викладання навчального матеріалу у часі. Але уроки вище зазначеного типу спонукають учнів до продуктивної праці, сприяють розвитку зацікавленості, творчості та формуванню власного «Я», впевненості в своїх силах.

Методична розробка розрахована на урок тривалістю 90 хв.

Дана методична розробка рекомендована для використання викладачами та майстрами в/н в навально – виробничому процесі ПТНЗ. В плані уроку використані презентації, інтернет – ресурси, картки завдання для контролю знань учнів.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………5-6

Основна частина……………………………………………………….7-12

Заключна частина,,…………………………………………………….13-14

Література………………………………………………………………15

Додатки…………………………………………………………………16-25

Вступ

Підготовка кваліфікованих робітників неможлива без вивчення новітніх технологій, передового виробничого досвіду. Отримання високих урожаїв с/г культур неможливе без застосування науково обґрунтованих зональних систем землеробства. Тому в методичній розробці обґрунтовані принципи, підходи до використання ресурсозберігаючих технологій.

В процесі уроку учні ознайомлюються з перспективними технологіями.

За допомогою презентацій учні аналізують етапи обробітку ґрунту, складають алгоритм.

Використання інформаційно – комунікативних технологій на уроці впливає на зміст і форми навчання.

Матеріали методичної розробки уроку допомагають активізувати діяльність учнів на уроках, спонукають розвиток самостійності та формуванню професійних знань. Інноваційне навчання заохочує введення інноваційних змін.

Сучасний розвиток АПК, технічне переобладнання вносить зміни в удосконалення навчального процесу, щоб мати висококваліфікованих випускників. Важливе значення надається використанню нових ресурсозберігаючих технологій.

Сьогодні змінюється мета, зміст освіти, з’являються нові технології, методи, форми, засоби навчання, але основною формою професійно-теоретичної підготовки є урок. Сучасний урок повинен відрізняти від традиційного цілями, змістом, методами, засобами реалізацій, рівнем активізації діяльності учнів, структурою. Найбільш загальна характеристика сучасного уроку – це показник самостійності і активності учнів.

Сучасний роботодавець зацікавлений в працівникові, що може приймати рішення, отримувати інформацію і використовувати, уміти співпрацювати в колективі. Розвиток цих особистісних якостей сучасного працівника можливий за рахунок впровадження в навчальний процес інноваційних технологій та нестандартних уроків.

Суть нестандартних уроків досліджували багато педагогів, методистів. Зокрема на думку О. Антипової, В. Паламарчук, Д. Румянцевої, суть нестандартного уроку полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню. Л. Лухтай називає нестандартним такий урок, який не вкладається (повністю або частково) в межі виробленого дидактикою, на якому викладач не дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи. Е. Печерська бачить головну особливість нестандартного уроку у викладанні певного матеріалу у формі, пов’язаній з численними асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну мотивацію навчальної діяльності О. Митник і В. Шпак наголошують, що нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності викладача, передбаченню перебігу тих процесів, які відбуваються на уроці, а найголовніше – завдяки відсутності штампів у педагогічній технології

Нестандарт­ний урок — це імпровізоване навчальне заняття, що не має традиційної структури. Такі уроки не вкладаються у рамки виробленого і сформованого дидактикою. Викладач не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів роботи. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Істотно важливе значення для нестандартного уроку має організаційна форма навчання.

Найпоширеніші серед них — урок-прес-конференція, урок-аукціон, урок-ділова гра, урок-ролева гра, урок громадського огляду знань, урок – «суд», урок комунікативної спрямованості, урок-занурення, урок-діалог, урок-диспут, урок типу КВК, урок-змагання, урок-консультація, комп’ютерний урок, урок-консиліум, уроки з груповими формами роботи, урок-твір, урок-винахід, урок-формула, урок-залік, урок пошуку істини, урок, який ведуть учні, урок взаємного навчання учнів, урок-репортаж, урок-свято, урок-телепрограма, урок-портрет, урок творчості, урок-творчий звіт, театралізований урок, урок-сумнів, урок-конкурс, урок-подорож, урок-фантазія, урок-концерт, урок-екскурсія, інтегральний урок, ігри, урок-захист проектних робіт, урок-комп’ютерна презентація тощо. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять.

Урок-конференція та її аналіз

Конференція, як форма організації навчально-виховного процесу, передбачає присутність в одній аудиторії учнів, які об’єднані однією метою – вирішення певної теоретичної чи практичної проблеми.

Творче обговорення та розв’язок вибраної проблеми детермінують зміст конференції, характерною ознакою якої є дискусія, а її результатом – осмислення цієї проблеми.

Учнівська конференція – це важлива форма навчання, яка сприяє формуванню знань, умінь і навичок учнів, їх закріпленню та вдосконаленню, поглибленню й систематизації; це комплексна форма узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності учнів під керівництвом викладача, що здійснюється завдяки спільним зусиллям. Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення діапазону знань учнів; формування позитивного ставлення до самостійного набуття ними знань; розвиток і саморозвиток творчих здібностей учнів, їх активності; створення передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учнів.

Типізація уроків – конференцій:

тематична;
проблемна;
навчальна;
оглядова;
підсумкова.
Оглядова конференція проводиться з однієї чи кількох пов’язаних між собою актуальних проблем, з яких учні повинні поглибити знання та отримати додаткову інформацію. Її метою є систематизація знань, умінь і навичок учнів, стимулювання їх пізнавальної активності, забезпечення системних знань учнів, формування колективних та особистісних відносин, самостійності у виборі засобів, форм і методів навчально-пізнавальної діяльності. Оглядова конференція може проводитись на початку вивчення того чи іншого предмета з метою розкриття перспективи вивчення нового курсу; у середині або в кінці його вивчання – з метою розширення, поглиблення та систематизації знань, умінь і навичок учнів.

Підсумкова конференція проводиться як заключний етап вивчення певного розділу навчальної програми. Це може бути конференція з підбиття підсумків вивчення навчального матеріалу, зі споріднених проблем різних навчальних предметів, тобто з міжпредметною тематикою.

Тематична конференція, як правило, проводиться з окремої актуальної теми науки, техніки, практики. Вона може стикуватися з навчальною програмою окремих предметів; зумовлюватись політичними чи соціально-економічними подіями, умовами розвитку суспільства у країні та за кордоном. До визначення теми конференції бажано залучати учнів. Для цього доцільно провести анкетування чи усне опитування учнів. Якщо перед учнями ставиться проблема з метою самостійного її вирішення – це проблемна конференція.

Підготовка конференції

Підготовку конференції, незалежно від її типу, можна умовно поділити на два етапи.

На першому етапі визначаються тема конференції, ставляться мета та завдання; розробляється перелік питань, які розкривають тему (план); девіз конференції; розподіляються обов’язки між учнями; готуються виставочні матеріали, література, наочність.

Другий етап підготовки до конференції характеризується більш інтенсивною діяльністю викладача й учнів; уточнюється план конференції, визначаються її учасники (учні однієї групи, паралельних груп), складається список рекомендованої літератури, оголошуються доповідачі та виступаючі, готується інформаційний стенд. На другому етапі центральною ланкою в підготовці конференції є її змістова сторона. У цьому плані першим помічником є викладач, який надає допомогу учням, іншим учасникам конференції; переглядає зміст доповідей, аналізує їх; порівнює, співставляє, прогнозує можливі зіткнення різних точок зору, поглядів, переконань. Якщо визначаються опоненти доповідачів, то вони теж повинні заздалегідь ознайомитися зі змістом доповідей. При цьому переслідується мета виявлення наявності нової інформації, цікавих статистичних даних, фактів, прикладів з літератури та практичної діяльності, які мають узагальнюючий характер і сприяють підвищенню інтересу учнів до певного курсу навчального предмета, у т. ч. теми конференції.

Практика роботи підтверджує, що доцільно проводити конференції з таких тем, які б дозволили використовувати знання учнів з кількох навчальних предметів. При цьому якість конференції підвищується завдяки об’єднанню зусиль викладачів – предметників у її підготовці та проведенні.

Технологія проведення

Технологія проведення уроку-конференції така:

оголошення теми, доповідей, співдоповідей, виступів;
затвердження регламенту роботи;
підтримка робочої атмосфери;
концентрація уваги учнів на темі конференції, активізація навчально-пізнавальної діяльності учасників конференції;
дотримання чіткої процедури її проведення;
забезпечення позитивної установки на сприйняття змісту повідомлень, відповідного морального та психологічного мікроклімату, атмосфери поваги та довіри.
Підсумки конференції доцільно підбивати колективно, залучаючи учасників до оцінки її результативності, використовуючи думки та ідеї опонентів.

Оцінка ефективності проведення конференції

Для оцінки ефективності конференції можна створити журі. У процесі відвідування та аналізу уроку-конференції доцільно враховувати такі параметри:

раціональність вибору теми конференції, постановки навчально-виховних цілей та завдань;
підготовка конференції (зміст доповідей, співдоповідей, виступів, рекомендацій, внесених доповідачами як результат самостійної творчої праці; ознайомлення учнів із запропонованою літературою, підготовка наочності та інших ілюстративно-демонстраційних матеріалів);
дотримання процедури проведення уроку-конференції (повідомлення теми, регламенту роботи; психологічний настрій на сприйняття та обговорення інформації учасниками конференції);
порядок і дисципліна учнів під час проведення конференції, зацікавленість у змісті доповідей та повідомлень;
зміст конференції (глибина, повнота розкриття теми; зміст окремих доповідей, читання напам’ять уривків, цитат з літературних джерел; використання наочності; ораторські здібності доповідачів, літературний стиль, грамотність і чистота мови);
ефективність конференції (формування світогляду учнів; поглиблення та розширення діапазону знань у даній галузі науки; формування навичок самостійної роботи з літературою та її аналізу; умінь писати доповіді, публічно виступати перед своїми однолітками та старшими; виховання почуття відповідальності; задоволення учнів від проведеної конференції).
В даній методичній розробці представлена технологія проведення навчальної конференції.

Основна частина

Тема: Ресурсозберігаючі технології в землеробстві – технології

майбутнього

Мета теми: Сформулювати пояснення про ресурсозберігаючі технології, з’ясувати їх значення та необхідність.

Мета уроку-конференції – розширення та поглиблення навчального матеріалу з теми «Ресурсозберігаючі технології в землеробстві – технології майбутнього» , ознайомлення з новою інформацією за рахунок спілкування з різними інформаційними джерелами, обміну думками.

В тематичному плані предмету Агротехнологія з професії «Тракторист –машиніст сільскогосподарського виробницсва слюсар з ремонту сільскогосподарських машин та обладнання» вивчається тема № 3: «Системи обробітку ґрунту» в розділі І «Основи агрономії». На вивчення цієї теми відводиться 6 годин.

По темі проводиться 6 уроків з наступним розподілом:

Тема уроку № 1: «Фізичні процеси під час обробітку».

Тема уроку № 2: « Основні види обробітку ґрунту.»

Тема уроку № 3: «Способи поверхового обробітку ґрунту.»

Тема уроку № 4: «Система основного та передпосівного обробітку ґрунту.»

Тема уроку №5 – 6: «Ґрунтозахисний обробіток ґрунту», «Ресурсозберігаючі технології».

Підсумковим уроком № 5 – 6 є тема: «РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ – ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО».

В процесі вивчення теми № 3: «Системи обробітку ґрунту» учні отримують знання з агротехнологічного обоснування способів та прийомів обробітку ґрунту, вивчають завдання та способи обробітку ґрунту, навчаються вибирати більш доцільні прийоми обробітку ґрунту.

Навчальний матеріал пояснюється на основі завдань по раціональному та продуктивному використанню ґрунтів, та підвищенню родючості ґрунту.

На цьому учні узагальнюють набуті знання, пояснюють необхідність впроваджених ресурсозберігаючих технологій обробітку.

Під час розробки уроку дотримувалася методики, що полягає в організації навчально -творчої діяльності учнів, використання сучасних методів, прийомів, освітньої діяльності,

Урок має творчий та пошуковий характер, спрямований на розвиток творчості учнів, розвиток творчого мислення, уміння репрезентувати опрацьовану тему,вести дискуії

Враховуючи регіональний компонент навчального матеріалу на уроці розглядаються ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту, що використовуються в Донецькій області та України. Урок проводиться нестандартно, це прес-конференція з елементами рольової гри «Інтерв’ю вчених, фахівців із питань ресурсозберігаючих та грунтозахисних технологій».

Очікувані результати:

Після вивчення цієї теми учні зможуть:

1. Пояснити на прикладах, що використання оранки, парів, розпушування грунту культиваторами не завжди корисне.

2. Пояснити необхідність впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій.

3. Знати більше прикладів ефективного використання МТА

4.Уміло поєднувати інтенсивну технологію с/г виробництва з комплексом агротехнічних, агрохімічних, меліоративних заходів щодо збереження та відтворення родючості ґрунтів.

5. Розвивати професійні якості: самодисципліну, відповідальність, зацікавленість до використання нових технологій.

План уроку

Тема: «Ресурсозберігаючі технології в землеробстві – технології майбутнього»

Мета уроку:

навчальна:

узагальнення і систематизація набутих знань з теми «Технологія обробітку ґрунту»;
формування вмінь з прийняття рішень у нестандартних ситуаціях;
поглиблення знань учнів з технології майбутнього;
формування уміння учнів використовувати знання на практиці.
розвиваюча:

розвивати вміння вживати професійні терміни;
розвивати професійні якості: самодисципліну, зацікавленість до використання нових технологій
виховна:

виховання в учнів почуття відповідальності за якість та результати колективної праці;
виховання екологічної культури;
виховання любові до землі та почуття господаря.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань,умінь і навичок

Вид уроку: інтерактивний, урок-конференція з елементами рольової гри.

Тривалість уроку: дві академічні години.

Форми і методи: робота в малих групах, випереджувальне завдання (створення презентацій), доповідь.

Методична мета продемонструвати доцільність використання:

ігрових методів, зокрема, уроку – конференції, для активізації пізнавальної діяльності учнів, виховання відповідальності та комунікативних якостей;
ІКТ для підвищення ефективності навчального процесу.
Методи навчання: пошукові, проблемні і творчі, словесні

Дидактичне забезпечення: картки-завдання, тести, схеми; алгоритм обробітку ґрунту; макети сільськогосподарських машин: плуги, плоскорізи; журнали: «Техніка і технології АПК», «Землероб», «Новини агротехніки», слайди електронного підручника «Агротехнологія», проект-презентація, плакати «Обробіток грунту».

Міжпредметні зв’язки: Сільськогосподарські машини (Тема: «Машини для обробітку ґрунту»), Агротехнологія (Тема: «Обробіток ґрунту»).

Структура уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІІ. Відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної системи знань.

ІV. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень;

V. Підведення підсумків уроку, оцінювання учнів.

VІ. Домашнє завдання.

Методичні рекомендації до проведення конференції:

Під час підготовки до конференції група розбивається. Одна частина учнів перетворюється на співробітників різних газет та журналів, інша – на спеціалістів: міністр АПК, міністр екології, представники корпорації «Агро-Союз», кандидат с/г наук, фермер агрофірми «Світанок», агроном-практик. Кабінет відповідно оформляється. На класній дошці написано загальний перелік питань, що будуть розглядатися. Співробітники різних ЗМІ ставлять питання спеціалістам по темі конференції.

Хід уроку

Організаційна частина.
Перевірка наявності учнів.

Перевірка готовності учнів до уроку. Створення позитивного настрою.

Епіграф уроку:

Пощадімо землю, вона ж

У нас одна!… Ф.Моргун

Мотивація навчальної діяльності учнів.
Оголошення теми конференції

Представлення учасників конференції

Постановка проблеми, яку необхідно вирішити

Затвердження регламенту роботи

Виступ організатора конференції

Учні об’єднані в групи.

Більшість учнів виконують ролі:

Міністр АПК
Міністр екології
Представники корпорації «Агро-Союз»
Кандидат с/г наук
Фермер агрофірми «Світанок»
Агроном-практик
Кореспонденти з різних ЗМІ:
Журнал «Новини агротехніки»
Журнал «Техніка і технології АПК»
Журнал «Землеробство»
У роботі конференції приймають участь молоді механізатори – випускники ПТНЗ.

Підбиваються підсумки вивчення теми ««Обробіток ґрунту».

Повідомлення теми програми і уроку, та очікування результатів.

Пропонується учням узагальнити знання з вивченої теми, визначити значення інноваційних ресурсозберігаючих технологій землеробства.

Викладач пояснює доцільність та необхідність енерго- і ресурсозберігаючих технологій, мінімізацію ґрунтообробних операцій.

Це і підтверджується епіграфом уроку та коментарем учнів та використанням презентації .

ІІІ. Відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної системи знань.

Проведення конференції

Орієнтовані питання на конференції:

Який сучасний стан ґрунтів ? (Доповідач – науковий співробітник Інституту землеробства.)
Як обробіток ґрунту пов’язаний з впливом на родючість ґрунту та економічну ситуацію? (Міністр екології )
Що таке ресурсозберігаюча технологія? (Директор регіонального АП інституту.)
Чи потрібно орати ґрунт? Переваги оранки та недоліки. (Кандидат с/г наук кафедри механізації)
Система обробітку No-Till. (Менеджер корпорації «Агро-Союз».)
Поясніть, що відомо про ґрунтозахисні технології виробництва рослинної продукції. (Учений агроном-практик.)
Застосування точного землеробства. (Фахівці АПК) (Додаток №)
Нетрадиційні мікрохвильові технології вирощування екологічно чистої продукції. (Фермер агрофірми «Світанок»)
Перспективи впровадження Система обробітку No-Till (Директор зональної станції захисту ґрунтів)
Обговорення питання «No-Till» (Випускники училища з презентацією досвіду) (Додаток 4).

Робота з картками (аналітики)-на протязі конференції (Додаток 5).

Аналіз технологій майбутнього та пояснення їх впливу на екологію, родючість ґрунтів та врожайність.

Пригадайте, як ви розумієте сутність терміну «технологія».
Які види обробітку ґрунту ви знаєте?
Чи мають вплив технологічні процеси при обробітку грунту на екологію?
Які системи обробітку грунту існували на початку виникнення людського суспільства?
ІV. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень;

Пояснення учням значення та сутності технологій майбутнього, можливість керування технологією в цілому.

«Мозковий штурм».

Що таке «No-Till»?

Як ви розумієте термін «технологія»?

Що таке «мінімізація обробітку грунту»?

Назвіть алгоритм обробітку грунту.

Змагання: «Хто швидше»

Дати відповідь на питання з короткою відповіддю, використовуючи слайди презентації.

Використовуючи презентацію знайти переваги системи «No-Till».
Тестування (Додаток№1)
Застосування знань в нестандартних ситуаціях:

Який ви виберете обробіток грунту в зоні недостатнього зволоження та суховіїв?

V. Підведення підсумків уроку, оцінювання учнів.

Бесіда викладача, що узагальнює виступи учасників конференції та доцільність технологій землеробства.

На конференції розглядалися питання про необхідність мінімалізації обробітку грунту, заміну традиційної технології обробітку грунту на нульову, «No-Till» в умовах Донецької області.

Викладач звертається до учнів з питаннями:

Що нового дізнались ви сьогодні на уроці?
Чи сподобався вам урок?
Що ви відчували під час роботи нашої конференції-дискусії?
Для оцінювання виступів учнів використовуються критерії за формулою відповіді:

позиція чітко сформульована – 10 балів;
позиція коротко сформульована – 9 балів;
достатньо сформульована позиція, з технічними та літературними термінами – 8 балів.
Пояснення:

переконливе – 8 балів;
переконливе з посиланням на нормативні документи – 9 балів.
Підсумок:

коротко повторена суть позиції – 8 балів;
підбито підсумок виступів – 7 балів;
запропоновано конкретні дії для вирішення проблеми – 9 балів.

VІ. Домашнє завдання. Повторити тему: «Обробіток грунту та його вплив на родючість» сторінка 61-75, Луцюк В. І. Організація і технологія механізованих робіт сільськогосподарського виробництва.

Висновок

У методичній розробці розглянуто один і з методів активного навчання урок-конференція як приклад подано розробку уроку з теми, що дозволяє підвищити ефективність навчання, завдяки включенню всіх учнів в активну працю.

Урок-конференція – не стандартна форма навчання, яка сприяє формуванню ЗУН учнів закріпленню, вдосконаленню, поглибленню, систематизацію їх знань.

Розробка інтерактивного уроку містить відомості про сучасні ресурсозберігаючі технології, має додатки, які можна використовувати як інформацію.

Дидактичний матеріал уроку дає змогу реалізувати навчальний, розвивальний та виховний аспекти теми.

Урок узагальнюючий, на якому узагальнено і систематизовано знання учнів з теми «Ресурсосберігаючі технології в землеробстві – технології майбутнього». Увагу приділено практичному застосуванню ресурсозберігаючих технологій. В ході уроку використовувались презентації.

Використання нестандартних уроків, комп’ютерних технологій сприяє розв’язанню методичних проблем, активізує самостійно-пізнавальну діяльність учнів, відкриває можливості їх творчого розвитку.

В даній методичній розробці представлена технологія проведення навчальної конференції проблемного характеру. Учні самостійно створюють проекти, в залежності від свого бачення рішення завдання, своїх естетичних смаків та способів подання. Представляючи свій проект, в учнів формуються ораторські здібності, вміння переконувати опонентів, ставити до них питання, робити висновки. Таким чином, учні бачать, що вдало проведений урок – це їх особиста заслуга, що, в свою чергу, підвищує їх навчальний статус в особистих очах та статус викладача, як їх наставника.

Список використаних джерел:

Бутко Я. Я. Методика проведення занять з предмету «Основи агрономії» – М.: Агропромиздат, 1985 рік – 102 с.
Веселовський І. В., Гудзь В. П., Каліберда В. М. Основи агрономії – К.: Урожай, 1991 рік – 232 с.
Головчук А. Ф., Лімонт А. С. Машиновикористання та екологія довкілля – К.: 2007 рік -230 с.
Електронний підручник «Агротехнологія».
Журнал «Техніка і технологія АПК» № 1 – 2, 2011 рік – 96 с.
Журнали «Новини агротехніки» № 3-4, 2009 рік – 52 с.
Журнал «Землероб» № 1, 2011 рік – 30 с.
Журнал «Профтехосвіта» № 2, 2011 рік – 96 с.
Луцюк В. І. Організація і технологія механізованих робіт у рослинництві. – К.:ТОВ «ЛДЛ», 2008 рік – 180 с.
Покрова А. Г., Стояновська К. Т. Опорні конспекти для вивчення предметів «Основи агрономії» та «Організація і технологія механізованих робіт». – К.: Урожай, 1993 рік – 48 с.
Самокіш М. І., Ермантраут Е. Р. Організація і технологія механізованих робіт. – К.: Урожай, 1991 рік – 160 с.
Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібник, А. С. К. ISBN, 2004 рік – 194 с.
Нетрадиційні уроки.- [Електронний ресурс]: режим доступу до статті: konserq. ucoz.
Додаток №1

Тести для контролю знань з теми: «Ресурсозберігаючі технології»

Які операції відносяться до весняного обробітку ґрунту?
лущення стерні
коткування
оранка
культивація
сівба
внесення добрив
боронування
Підготовка поля до оранки – це …
збирання соломи, розмітка
вибір напряму та спосіб руху
відмітка поворотних смуг та приорювання контрольних борозен
усі відповіді вірні
Які переваги безвідвального обробітку ґрунту?
залишається стерня, зменшується випаровування;
зберігається родючий шар, насіння бур’янів не потрапляє на значну глибину;
скиба не перевертається;
Які переваги має мостове землеробство?
індивідуальний контроль параметрів росту;
персоніфікація дозування внесення хімічних препаратів;
одночасне вирощування на одному полі декілька культур;
реалізація точного землеробства.
Назвіть фактори, що необхідні для отримання максимального урожаю.
світло, вода, повітря;
стан ґрунту, елементи живлення;
обробіток ґрунту, добрива;
світло, вода, повітря, технологія, елементи живлення, місцезнаходження рослин.
Оптимізація умов росту кожної рослини на полі – це…
новітня технологія, машини;
раціональне та дозоване внесення добрив, пестицидів та вологи.
Для того, щоб оранка була вирівняна необхідно …
рухатись прямо
мати постійну швидкість
вибрати постійний швидкісний режим та відстань від стійки борозни до краю гусениці трактора 10 см
Система «No – Till» – це …
орати
не орати
Назвіть переваги «No – Till»
зниження ерозії;
екологічна технологія
збільшена кількість матеріальних затрат, добрив, палива;
збереження родючості;
всі відповіді вірні.
Скільки га в світі займає система «No – Till»
100 га;
1млн га;
1000000 млн га
Чи використовуються пари в сівозміни в системі «No – Till»
так;
ні.

ЕТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ ТЕСТУ

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

20 + = 23